Konjunkturbarometer for Sogn og Fjordane

Vestlandsforsking skal i 2002 utarbeide to konjunkturrapportar som omhandlar den økonomiske og demografiske utviklinga i Sogn og Fjordane. Det skal leggjast vekt på utviklinga innan næringsar og einskildverksemder som har stor innverknad på fylket som heilskap, eller på deler av fylket. Analysane er retta mot utviklinga dei siste månadene og mot den forventa utviklings i tida framover. Konjunkturrapporten inneheld også ein analyse av korleis utviklinga i nasjonal og internasjonal økonomi påverkar Sogn og Fjordane.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sparebanken Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
3208
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: