HyWays - the Development and Detailed Evaluation of a Harmonised "European Hydrogen energy Roadmap"

HyWays er et konsortium av 30 partnere representert fra industri, energibyråer og forskningsinstitutter i Europa. Målsetningen er å utvikle et "veikart" for hydrogenenergi i Europa. Prosjektet ledes av L-B-Systemtechnik (Tyskland). Vestlandsforsking er nasjonal representant for Norge. Fase 1 i prosjektet går fram til desember 2005. En første versjon av veikartet som omfatter de 6 første deltakerland (Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Norge og Nederlandl) blir sluttproduktet av Fase 1. Den komplette og validierte versjonen skal bli ferdig i april 2007. HyWays kombinerer teknologidatabaser og sosioøkonomiske studier for å evaluere utvalgte scenarier. Scenariene skal føre fram til anbefalinger om et europeisk hydrogenenergiveikart for framtidige bærekraftige hygrogenergisystemer. De skal gjenspeile faktiske forhold i de ulike deltakerlandene. Veikartet vil være basert på data og kunnskap om europeisk industri, forskning og politikk. I tillegg skal de systematisk beskrive framtidige utviklingssteg mot en storskala introduksjon av hydrogen som energibærer. Spesifikke forhold og forutsetninger i hvert land vil bli vurdert i samarbeid med nasjonal ekspertise.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
2251
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: