Fritidsboligar som vekstimpuls i fjellområda

Hovudspørsmålet for studien er korleis næringsaktørar og kommunar kan utvikle lokal verdiskaping ved å utnytte vekstimpulsen frå fritidsbustadmarknaden. Prosjektet skal kartlegge og analysere:

  • I kva grad fritidsbustader, tal fritidsbustader og auke i tal, har betydning for ulike sektorar og marknader som handel, bygg, anlegg, aktivitetar, overnatting samt for bustadattraktivitet og arbeidsmarknad
  • Lokale verdikjeder knytt til bygging, påbygging og drift av sjølve fritidsbusetnaden
  • Utvikling av nye lokale bedrifter og næringar knytt til fritidshusfolkets etterspurnad etter varer og tenester i relaterte næringar som for eksempel lokal mat, kulturtilbod, spesialiserte lokal produkt osv
  • Kor sårbar fritidsbusetnaden er for framtidige klimaendringar og klimapolitikk 

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Fylkesmannen i Oppland
Prosjektnummer:
6416
Prosjektleiar:
Gruppeleiar Teksam (permisjon)
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Publikasjon(ar):