Evaluering av forvaltningsnettsamarbeidet. Serleg fokus på nytteverdien for brukarane, erfaringar med bruk og om innkjøpsmønsteret har endra seg. Vestlandsforsking evaluerte Forvaltningsnettsamarbeidet i perioden 1997-99 og gjennomførde då i alt tre liknande undersøkingar; den siste ved utgangen av 1999.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statskonsult
Prosjektnummer:
5214
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):