Forholdet mellom fylkeskommunen sine prioriteringar innan sjøtransport og reiselivet sine behov

Vestlandsforsking skal utarbeide ein analyse for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som skal:

  • kartlegge om og korleis fylkeskommunen ivaretek reiselivet sitt behov for sjøtransport
  • kartlegge om planlegginga av rutetider står i forhold til reiselivsnæringa sine behov
  • dersom behovet for sjøtransport er til stades, kartlegge kva for ruter som bør endrast, forlengast eller opprettast for å auke reiselivsnæringa si lønnsemd
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NHO
Prosjektnummer:
6292
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):