Digital strategi for kommunane i Sogn og Fjordane

Vestlandsforsking er bedt om å leia prosjektet "Digital strategi for kommunane i Sogn og Fjordne" for KS Sogn og Fjordane. Prosjektet har som mål å hjelpa kommunane til å fornya den digitale strategien for å møte dei nye krava som er formulert både frå Regjeringa ("Digitaliseringsstrategi") og KS sentralt. Eit viktig verkemiddel vil vera å dra nytte av det nyoppretta KommIT i KS. Prosjektet vil i all hovudsak arbeida på regionnivå ved samarbeid med dei regionale IT-leiarane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6318
Prosjektleiar:
Seniorforskar