Analyse av data for prosjektet "Livsmeistring robuste barn og unge"

Vestlandsforsking skal analysere data innsamlet gjennom kvalitative og kvantitative forskingsmetoder i prosjektet «Livsmestring robuste barn og unge». Prosjektet er et samarbeid mellom Luster og Sogndal kommuner. Målet i prosjektet «Livsmestring robuste barn og unge» er at barn og unge skal bli godt rusta til å takle medgang og motgang i livet og at barn og unge som bor i Sogn skal få like muligheter til å utvikle en god og robust psykisk helse. Analysen av data skal munne ut til en rapport som vil bidra til god kvalitet i prosjektet «Livsmestring robuste barn og unge», ved å gi grunnnlag for å identifisere hvilke innsatsområder prosjektet bør satse på i tiltaksperioden.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Luster Kommune
Prosjektnummer:
6617
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar