Halvor Dannevig med i ekspertutval om klimaendringar

Bilete av Halvor D.

Forskingsleiar Halvor Dannevig er utnemnd til medlem av regjeringa sitt ekspertutval for samfunnsøkonomiske konsekvensar av klimaendringar i Noreg.

Hovedoppgåva for utvalet vert å utgreie og talfeste samfunnsøkonomiske konsekvensar av klimaendringar, og å berekne kostnader og nytte ved ulike tilpassingstiltak. Utvalet skal òg bidra til å utvikle indikatorer som kan nyttast til å gjere enklare og betre vurderingar av kostnader og nytte ved tilpasningstiltak. I tillegg skal ekspertutvalet, kome med tilrådingar om korleis styresmakter og andre kan førebyggje negative konsekvensar av klimaendringar for natur og samfunn.

Bilete av Halvor på Svalbard
Leiande seniorforskar og forskingsleiar Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking
Foto: Ragnhild Freng Dale

Bakgrunnen for å oppnemne utvalet er stortingsmeldinga om klimatilpassing, som kom i 2023. Utvalet startar sitt arbeid i haust og skal halde fram i to år. Utvalet er leia av samfunnsøkonom Ingrid Hjort ved BI. Vidare deltek Atle Harby frå SINTEF, Kine J. Aurland-Bredesen ved NMBU, Gunn-Britt Retter frå Samerådet, Asgeir Sorteberg frå Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret og Kristine Grimsrud fra Statistisk Sentralbyrå.
Utvalet skal arbeide med tema som lenge har vore prioriterte forskningsfelt hos Vestlandsforsking, og som no er organisert i Norsk senter for bærekraftig klimatilpassing (NORADAPT). Utvalsmedlem Halvor Dannevig har forska på klimatilpasning sidan 2008, og han var med å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for den første NOUen om klimatilpasning i 2010. Han har og skrive doktorgrad om innføringa av klimatilpassing som eit politikk- og forvaltningsområde i Noreg, og har leia fleire større forskningsprosjekt om klimatilpassing. Halvor har arbeidd mest med vilkår for å få til klimatilpasning på lokalt nivå, og med korleis ein kombinerer vitskapleg og lokal kunnskap for tilpassing og klimatilpassing i nordområda.