Nytt prosjekt: 10 millionar kroner til forsking og innovasjon i Sogn og Fjordane

Satsinga “Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane” er no i gong. Målet er auka samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljø.

Prosjektpartnarane møttest torsdag 6. november til oppstartsmøte. Dei skal kople verksemder og forskingsmiljø tettare saman for å skape vekst og utvikling i næringslivet i fylket. Vestlandsforsking leiar prosjektet som går fram til 2017.

Prosjektet høyrer inn under Forskingsrådet sitt VRI-program (Verkemiddel for regional innovasjon), og har tre prioriterte område i Sogn og Fjordane: 1) Energi, 2) Mat og reiseliv og 3) Teknologi/IT.

- Vi er godt nøgde med at fylket har fått midlar til dette arbeidet, seier Merete Lunde, direktør i Vestlandsforsking. - Det finst fleire gode døme på at kunnskapsflyt og samhandling mellom ulike aktørar utløyser nye moglegheiter. Bedrifter som deler kunnskap og nyttar ny kunnskap i innovasjonsprosessane sine, kjem til å stå sterkare i framtida, seier Lunde.

- Fylkeskommunen ser VRI-prosjektet som eit av fleire tiltak i satsinga på kunnskap for å realisere målet i verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane 2014-2025 om attraktive arbeidsplassar, seier Lars Hustveit i fylkeskommunen.

Utveksling av kunnskap
VRI-prosjektet legg særleg opp til dialog mellom næringsliv og forskingsmiljø. Prosjektet skal legge til rette for god kunnskapsflyt, og fleire møteplassar er no under planlegging. Aktørar i næringslivet skal både få høve til å møte kvarandre og representantar for forskingsmiljø, for å utveksle idear og problemstillingar. Ideen er at når bedriftene får tilgong til ny kunnskap gjer det grobotn for å utvikle nyskapande løysingar.

Eit anna grep er kompetansemekling, der bedriftene får støtte til å definere behov og problemstillingar, samt finne fram til relevant kunnskap og kompetanse dei har nytte av i innovasjonarbeidet sitt. Eit tredje verktøy er mobilitet, som går ut på at bedrifter «låner» ein relevant student eller forskar for ein periode for å få tilgong til kunnskap og kompetanse.

Samhandlingsprosjektet er eit samarbeid mellom Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Njøs Næringsutvikling AS, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge, Noregs Forskingsråd og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det er Forskingsrådet, Innovasjon Norge og Sogn og Fjordane fylkeskommune som finansierer prosjektet. Sogn og Fjordane fylkeskommune er prosjektansvarleg.