Berekraftig reiseliv i praksis: Fremjar eller hemmar for ei berekraftig utvikling?

I ein artikkel publisert i det vitskaplege tidsskriftet Sustainability, drøftar professor Carlo Aall ved Vestlandsforsking spørsmålet om berekraftig reiseliv i praksis har fremja eller hemma ei berekraftig utvikling.

Artikkelen gir ein gjennomgang av reiselivspraksisar som har nytta berekraftig reiseliv og liknande omgrep, og drøftar spesielt korleis den såkalla Triple Bottom Line-tilnærminga har påverka berekraftdebatten.

Artikkelen konkluderer med at gjeldande EU og norsk reiselivspolitikk ikkje har klart å fremje eit berekraftig reiseliv. Framleis er det "berre kraftig reiseliv" som dominerer utviklinga av næringa.