Seminar om klimatilpasning i norske kommunar.

Kva har vi lært om kommunane si rolle i arbeidet med å tilpasse samfunnet til forventa klimaendringar? No presenterer forskarar frå Vestlandsforsking, Østlandsforskning, CICERO Senter for klimaforskning og Meteorologisk institutt resultata frå prosjektet Community Adaptation and Vulnerability in Norway.