Kristin
Løseth
tilsett
Position:
Senior Researcher
Telephone:
Employed:
08.08.2022

Kristin Løseth er seniorforskar og har ei doktorgrad frå det humanistiske fakultetet ved Aalborg Universitet (2014). Her undersøkte ho vilkår for kunnskapsutvikling og innovasjon i verksemder som tilbyd naturbaserte aktivitetar. Arbeidet ga innsikt i utfordringar knytt til kompetanseutvikling i små reiselivsbedrifter og korleis desse utfordringane påverkar handlingsrommet for innovasjon. Gjennom forskningsrådsprosjektet Biotour har ho forska vidare på samarbeid og produktutvikling i det naturbaserte reiselivet.

Kristin blei tilsett ved Vestlandsforsking i 2022. Ho har lang erfaring som forelesar og forskar innan tema som naturbasert reiseliv, entreprenørskap og innovasjon ved Høgskulen på Vestlandet (2007–2022). Ved Vestlandsforsking er ho tilknytt feltet teknologi og samfunn og har hovudfokus på reiseliv.