Forsking og innovasjon

Artiklar

  • Direktørar FOKUS-institutta

    Direktørane for dei regionale samfunnsvitskaplege institutta reagerer sterkt på regjeringa sitt framlegg om å avvikle Regionale forskingsfond.
    – I ei tid der store utfordringar står i kø, treng vi verkemiddel som kan bidra til omstilling og innovasjon over heile landet. Å avvikle verkemiddel som nettopp bidreg til dette, er særs uheldig, skriv dei i ein uttale om framlegget til statsbudsjett for 2024.

Publikasjonar