Tidlige erfaringer med kommunal klimatilpasning: Hva kan kommunene lære av tidligere erfaringer i lokalt arbeid med de globale miljøproblemene?

Artikkel
Id:
2013

Carlo Aall har oppsummert erfaringar frå meir enn 20 års forsking på kommunalt miljøvern opp mot dei erfaringane kommunane no møter med å tilpasse seg forventa klimaendringar. Basert på desse erfaringane utviklar forfattaren ein typologi for dei klimatilpassingsutfordringane kommunane står framfor, der hovudskiljet går mellom direkte konsekvensar av klimaendringar lokalt og indirekte konsekvensar av klimaendringar globalt. Så langt har fokuset vore på den første typen, eksempelvis auka fare for flaum eller skred, medan den siste typen – eksempelvis redusert global matvaresikkerheit – så langt har vore så godt som fråverande i den lokale debatten. På sikt er det den siste typen som truleg  vil utgjere dei største og mest alvorlege lokale utfordringane knytt til klimaendringar.