Ris-modellen: Relevant for perifere regioner?

Artikkel
Id:
2013

Et sentralt element i RIS-modellen er at økt samarbeid med forskningsmiljøer kan bidra til innovasjon i bedrifter og klynger av bedrifter. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om RIS-modellen passer for perifere regioner som ikke har sterke næringsklynger og få eller ingen høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. Artikkelen drøfter dette spørsmålet med eksempler fra Finnmark, Sogn og Fjordane og Agder- fylkene. Eksemplene viser hvordan bedrifter i disse regionene gjennomfører ulike typer innovasjons- aktiviteter, hvordan aktivitetene påvirkes av regionale omgivelser, og i hvilken grad regionale innovasjonssystemer er sentrale for å støtte bedrifters innovasjonsaktiviteter.