Rapport
Id:
2002-8

English version report8-02.pdf (275.43 K)

Rapporten er delt i tre: først ein diskusjon av omgrepet personifiserte vevtenester, så ein oversikt over status på området i ulike land og til slutt forslag til prosjekt for vidareføring av arbeidet.

Statusoversikten viser at mykje blir sagt, men lite blir gjort innafor området personifiserte vevtenester og tilgang til personlege data over Internett. Norge sakkar akterut på eEurope sine målingar og prosjekt innafor dette området er difor naudsynt for å auka aktiviteten og å oppnå dei måla som er skisserte innafor e-forvaltning (eGovernment). I tillegg til eit fyrtårnprosjekt innafor området personifiserte vevtenester,
føreslår vi også eit prosjekt for å løfta alle attverande kommunar opp på tenestetrappa (utviklingsmodellen for offentlege vevtenester).

rapport-8-02.pdf (276.08 KB)