Hyttedeling - hvorfor eie, når vi kan dele?

Notat
Id:
Desember 2019
Utgjevar:
Stiftinga Vestlandsforsking

Dette notatet beskriver hvordan hyttemarkedet er i dag, og diskuterer hvordan en utvikling av delingsøkonomien kan påvirke miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter ved hytteutviklingen. Hyttedeling vil ofte gi lavere brukskostnader enn å eie en hytte, men i et samfunnsperspektiv er effekten av hyttedeling høyst usikker. Både virkningen på sosial utjevning, miljøpåvirkning og lokal verdiskaping vil være avhengig av den lokale konteksten, utformingen av delingsplattformen og konsumentenes alternativ til å dele.

VF notat 3 - 2019 (362.44 KB)