Å gjere Sognefjorden synleg på Internett - tiltak og resultat 1. halvår 2005

Notat
Id:
2005-9

Dette notatet handlar om arbeidet med å gjera tenesta sognefjord.no og dei underliggjande vevtenestene meir synlege på Internett. I strategien for å gjera sognefjord.no meir synleg på nettet vidarefører vi arbeidet frå 2004 og supplerer med nye tiltak. Trafikkanalysen viser at tenesta har hatt mykje besøk og at talet på vitjingar er i sterk auke. Ein annonsekampanje på Google har gitt oss enkelte nye svar i bruk av nøkkelord og meir generelt erfaringar med denne type marknadsføring.