Effekter på nordmenns reiseatferd av mega-trender og sosioøkonomisk utvikling 1986-1999

Rapport
Id:
2001-14

Rapporten bygger på en landsomfattende undersøkelse om endringer i voksne nordmenns ferievaner hvor de samme personene ble intervjuet både i 1986 og 1999. Formålet er å klarlegge om og hvordan sosioøkonomiske endringer har påvirket ferievanene. Her er fokus rettet mot effektene av økt velstand, høyere utdanningsnivå, endret bosetting og økt urbanisering, nye samlivsformer og endringer i yrkesstruktur. Effektene viser seg å ha vært mindre enn forventet, noe som henger sammen med stor grad av stabilitet sosialt og økonomisk blant voksne nordmenn.

rapport-14-01.pdf (741.02 KB)