Ungdomsbarometer for Sogn og Fjordane

Ungdomsbarometeret er ei kombinert spørjeundersøking og informasjonsteneste om og for ungdommen i Sogn og Fjordane. Barometeret si hovudmålsetting er å gje ungdommen informasjon om kva ei framtid i fylket kan by på av moglegheiter og utfordringar, samt å samle kunnskap om kva tankar og val ungdomane gjer når dei er ferdige med den vidargåande utdanninga. Prosjektet blir gjennomført på internett og inneheld fire hovudtema: etablering, jobb/bransje, fritid/bustad, utdanning/framtidsplanar

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, Sparebanken Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
2253
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: