Skulenett Sogn og Fjordane - fase 2

Hovudmålet er å vidareføre ei samordna og effektiv utbygging av både breibandkapasitet og innhaldstenester for vidaregåande skular og grunnskular i heile fylket Sogn og Fjordane. Arbeidet er sikra gjennom tett samarbeid med dei tre "regionale klustra" i fylket - Nordfjord, Sunnfjord & Ytre Sogn og Midtre - & Indre Sogn - utvikla i Skulenett S&Fj fase1. Hovedmålet blir realisert gjennom eit sett av operasjonelle delmål som er strukturert i høve til dei tre komplette "regionale klustera" , alle utdanningsnivå. Nødvendige felles støttefunksjonar sikrar prosjektgjennomføring og resultatoppnåing. Sjå også omtalen under fase 1 prosjektet 5241 Skulenett Sogn og Fjordane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
5263
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: