Seminar-rekkje om semantiske teknologiar

I samband med 25-årsjubileet for Vestlandsforsking vil vi arrangera ei rekkje seminar med temaet semantiske teknologiar. I alt vil det bli ca. 10 seminar.  Første seminar blir i starten av november og rekkja skal avsluttast før sommarferien 2011. Seminara blir opne for alle interesserte, og vil også bli filma og overført direkte på nettet (webcast) og lagra for seinare nedlasting (video on demand).

Eksterne foredragshaldarar vil bli inviterte til dei ulike tema som skal presenterast.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6201
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar
Leiande seniorforskar