Prosesshjelp for betre samarbeid i reiselivet i indre Sogn med fokus på caset Aurland

Vestlandsforsking skal hjelpe ANKA (Aurland Natur og Kulturarv) og Fjordbui med å finne framtidsretta løysingar for organisering av marknadsføringsarbeidet for medlems- og leverandørbedriftene deira . Hovudfokus vil vere retta mot ulike aktivitetar og opplevingsprodukt som også kan omfatte servering.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge
Prosjektnummer:
6003
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: