Elastisitet i turistmarknaden - Auka verdiskaping i norsk reiseliv

Mange reiselivsdestinasjonar verda rundt står framfor problemet med at gjennomsnittleg opphaldstid på ulike destinasjonar blir kortare. Dette krev stadig aukande innsats for å oppretthalde inntektene.  Forskingsprosjektet skal arbeide med desse problemstillingane gjennom ei ny tilnærming - studie av turist-elastisitet. Turistar kan vera fleksible med omsyn til ferietidspunkt, utgifter og lengd på opphaldet og også geografiske og tematiske val. Prosjektet skal kartlegge og analysere desse variablane og vurdere om det er mogeleg å auke lokal verdiskaping gjennom meir målretta marknadsføring mot spesifikke kundegrupper.
 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NCE Tourism
Prosjektnummer:
6303
Prosjektleiar:
Forskingskoordinator
Prosjektmedarbeidarar:
Gruppeleiar Teksam (permisjon)