Brukertilfredshet og organisasjonsutvikling ved Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

Bakgrunnen for prosjektet er initiativ om å foreta en pasienttilfredshetsundersøkelse ved SSSF som er foretatt ved 14 andre sykehus i Norge, samt ønsket om å forbedre sykehusets virksomhet. Grunnlaget for problemstillingene i prosjektet er de problemdefinisjoner som framkommer i NOU 1997: 2 ("Pasienten først!"), Forum for organisasjonsutvikling i sykehus, og Stiftelsen for helsetjenesteforskning (Heltef) som har stått for de refererte pasienttilfredshetsunder-søkelsene. Problemstillingene er knyttet til tre områder. For det første å foreta en mindre spørreskjemaundersøkelse av pasienttilfredshet. For det andre å studere logistikk, eller pasientens gang gjennom systemet. For det tredje å studere enkelte dimensjoner ved kulturen i organisasjonen med særlig vekt på informasjon og kommunikasjon. De tre undersøkelsesområdene er valgt ut for å kunne identifisere områder for forbedring. Metodene som skal brukes er spørrekjema, observasjon og intervju.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
3197
Prosjektleiar:
Forskingsleiar