Bruk av søkemotor for kategorisering av offentleg informasjon basert på LivsIT

Vestlandsforsking skal utvikle og teste ein metode for kategorisering av offentleg informasjon som gjer bruk av ein søkemotor i tillegg til manuelle rutinar. Vi trur at bruk av søkemotor er naudsynt for å kunne kliassifisera den statlege informasjonsmengda som ligg til grunn for LivsIT-tenesta. Søkemotoren vil kunne bli eit viktig supplement til den manuelle kategoriseringa som også er heilt naudsynt. Testen vil bli gjort med søkemotor frå Fast og Ankiro.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statskonsult
Prosjektnummer:
5247
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):