Blir miljøproblema i transportsektoren løyste eller flytta?

Hans Jakob Walnum og Carlo Aall ved Vestlandsforsking har i samarbeid med Søren Løkke publisert artikkelen «Can Rebound Effects Explain Why Sustainable Mobility Has Not Been Achieved?». Artikkelen drøftar svar på kvifor det er så krevjande å nå målet om berekraftig mobilitet.

I ein litteraturstudie tek artikkelforfattarane føre seg samanhengen mellom såkalla «tilbakeslagseffektar» og berekraftig mobilitet. Tilbakeslagseffektar viser til endringar i åtferd eller systemiske reaksjonar på innføring av ny teknologi eller på andre tiltak for å redusere energiforbruk og utslepp. Energieffektivisering kan til dømes føre til auka forbruk av tenesta slik at ein del av miljøgevinsten blir eten opp. Å skifte ut ein bensinslukande bil med ein drivstoffgjerrig hybridbil, vil til dømes kunne gjere at bilisten unnar seg fleire lokale køyreturar. Dermed kan innsparinga bli mindre  for miljø og klima ein det teknologien skulle tilseie.

Forfattarane fann at det var potensielle tilbakeslagseffektar knytt til alle tre hovudstrategiane for å oppnå berekraftig mobilitet innan transportområdet. Desse tre strategiane er:

  1. Effektiviseringsstrategien, som kan innebere at bilprodusentane utviklar drivstoffgjerrige køyretøy.
  2. Substitusjonsstrategien, som kan gå ut på at styresmaktene legg til rette for at fleire tek buss i staden for bil til jobb.
  3. Reduksjonsstrategien handlar om å leggje til rette for at folk reiser mindre. Dette kan ein til dømes påverke gjennom by- og tettstadsplanlegging.

Tradisjonelt har ein diskutert tilbakeslagseffektar gjennom ei energiøkonomisk forståing, som går ut på at pengane vi sparar på energieffektiviseringa kan føre til at vi brukar vara eller tenesta meir, eller at vi brukar innteninga på andre varer eller tenester. Substitusjonseffektar har også vore mykje diskutert innan den energiøkonomi. Eit døme på denne typen effektar kan vere at vi vel å køyre bil framfor å gå eller sykle ved kortare reiser fordi miljøeffektiviseringa har gjort køyring billigare.

Artikkelen viser mellom anna at ei tverrfagleg forståing av tilbakeslagseffektar gir ei betre forståing av dei. Mellom anna viser forfattarane at ein også kan forklare tilbakeslagseffektar ut frå det dei kallar «mentale miljøbudsjett». Her er tanken at vi som einskildindivid opererer med eit slags mentalt budsjett over miljøbelastninga vi står for i ulike samanhengar. Viss vi utfører ei miljøvenleg handling, som å la bilen stå og å ta det ekstra bryet med å ta bussen, kan dette føre til at vi ser bort frå miljøomsyn i andre samanhengar. Kanskje vel vi å unne oss ei lang flyreise i ferien. Kunnskapen denne artikkelen legg fram kan gje innblikk i kvifor menneskeskapte klimautslepp frå transport ikkje går ned trass i politiske tiltak og verkemiddel som skal gjere transportsektoren grønare.

Les artikkelen: Can Rebound Effects Explain Why Sustainable Mobility Has Not Been Achieved?