Det er på tide å tilpasse seg klimaendringene

Mandag den 15. november la vår egen fylkesmann fram en offentlig utredning som skal utmeisle norsk politikk for tilpasning til klimaendringer. Et hovedbudskap er at det å redusere utslipp av klimagasser alene ikke lenger er nok til å unngå negative konsekvenser av klimaendringer. Vi må derfor også tilpasse oss klimaendringene.

Internasjonale studier konkluderer ofte med at de nordiske landene er lite sårbare for klimaendringer. Våre land har økonomi, kunnskap, offentlige institusjoner og teknologien som gjør at vi kan redusere de negative konsekvensene av klimaendringer lettere enn de fleste andre land. Enkelte studier konkluderer endog med at klimaendringer kan være positive for de nordiske landene; for eksempel at høyere temperatur kan gi lengre vekstsesong og mer nedbør kan gi økt produksjon av vannkraft. Den norske NOU’en er snublende nær en slik konklusjon. I pressemeldingen fra Miljøverndepartementet står for eksempel følgende – sånn cirka midt i meldingen:

”Økt nedbør betyr også muligheter for økt verdiskapning. Regnestykkene utvalget legger til grunn, tyder på et potensial for økt verdiskapning i kraftsektoren på mellom 5 og 16 milliarder kroner årlig”.

Enkelte vil nok spørre seg om slike konklusjoner rimer særlig godt med de dommedagsprofetiene som ofte presenteres i media. Er virkelig klimaendringene så farlige, vil enkelte da kanskje spørre seg. Og er det da så viktig å bruke enorme summer på å redusere utslipp av klimagasser?

Man skal selvsagt ikke underslå at noen virkninger av klimaendringer – i alle fall på kort sikt og på isolerte områder – kan være positive for Norge. Men det er viktig å se dette i sammenheng med det store bildet. Og det er her jeg savner to dimensjoner som så langt har vært holdt utenfor den norske diskusjonen omkring ”klimatilpasning”; nemlig:

1)    Tilpasning til klimaendringer i andre land
2)    Tilpasning til en forventet langt mer ambisiøs klimapolitikk

Det man har konsentrert seg om så langt – både i forskning og praktisk politikk – er tilpasning til klimaendringer lokalt eller nasjonalt. Utvider vi dagens perspektiv til også å inkludere lokale konsekvenser av klimaendringer i andre land, vil det samlede bildet i de fleste tilfeller bli langt mer dramatisk. Da blir plutselig tema som økt innvandring av ”klimaflyktninger”, problemer med import av fôr til oppdrettsnæringen og redusert global matvaresikkerhet viktige spørsmål som også bør tas med i debatten om klimatilpasning. I dag tas disse spørsmålene ikke med, og det er ingen gode modeller for hvordan analysere slike konsekvenser og dermed få inn disse temaene i den nasjonale og lokale klimadebatten. Her er det med andre ord behov for forskning og politikkutvikling.

Det andre poenget gjelder tilpasning til det vi bør håpe på; en langt mer ambisiøs politikk for reduksjon av klimagassutslipp. Poenget her er at i tillegg til å redusere utslippene, så må vi også tilpasse oss en ”utslippsfri” situasjon. Et eksempel: Norsk landbruk baserer seg i stor grad på å bruke fossil energi direkte (drive traktorer osv) og indirekte (produksjon av kraftfôr og kunstgjødsel). I tillegg kommer store klimagassutslipp fra andre kilder enn forbrenning av fossil energi (eks lystgass knyttet til bruk av kunstgjødsel). I et ”nullutslipps-samfunn” må landbruket klare seg uten disse innsatsfaktorene. Da er det rimelig å tro at arbeidskraft og arealbruk må økes. Tilpasning til en mer ambisiøs klimapolitikk innen landbruket kan derfor bestå i et langt strengere jordvern; et tiltak som normalt ikke vil være del av en politikk for å redusere klimagassutslippene fra landbruket. Tvert om; ofte brukes hensyn til å redusere klimagassutslipp som et argument mot vern av dyrka mark, for da nemlig å legge til rette for sentrumsnær bebyggelse ut fra en tanke at det vil redusere utslipp fra transport.
Disse to tilleggsdimensjonene til den ”tradisjonelle” formen for klimatilpasning er tema som vi arbeider med ved Vestlandsforsking. Kanskje klarer vi å få noe mer konkret ut av dette enn disse foreløpige og løse tankene.