Vestlandsforsking med i ett av ti nordiske toppforskningsnettverk på klimatilpasning

Toppforskningsinitiativet (TFI)  er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noen sinne med et samlet budsjett på 400 millioner danske kroner fordelt over fem år. Formålet er å involvere både forskningsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen for å bidra til å løse de globale klimautfordringene.

Nylig ble det bevilget midler til 10 nordiske nettverk med tema effektstudier og tilpasning til klimaendringer. Vestlandsforsking er med i ett av disse nettverkene (Nordic Climate Change Adaption Research Network) som ledes av Stockholm Environment Institute. Øvrige deltakere i dette nettverket er Senter for miljø og utvikling ved Universitetet i Oslo, Danmarks Miljøundersøkelser, Koordineringsenhet for klimatilpasning i Danmark og Finlands miljösentral.

Nettverket skal arrangere to nordiske forskerkonferanser og et doktorgradskurs, i tillegg til å samarbeide om utvikling av samarbeidsprosjekter.

Toppforskningsinitiativet består totalt av seks delprogrammer:
1. Effektstudier og tilpasning til klimaendringer
2. Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren
3. Energieffektivitet med nanoteknoloi
4. Integrering av storskala vindkraft
5. Bærekraftig biodrivstoff
6. CO2 - fangst og lagring

For mer informasjon kontakt forskningsleder Carlo Aall ved Vestlandsforsking (caa@vestforsk.no / 991 27 222)