Klimaendring og naturskade - kommunane si rolle

KS arrangerte 2. juni 2008 seminar i Oslo i samband med prosjektet "Storm, skred, flom og oljeutslipp - ansvar, myndighet, roller og finansiering av sikringstiltak og skadeforebyggende arbeid"

Program

Klimaendring og naturskade – kommunenes rolle
Sted: Møtesenteret, møterom Hålogaland i Kommunenes Hus, Oslo - mandag 2. juni
Fagseminar med utgangspunkt i ny FOU-rapport fra KS; Naturskade i kommunene

10.00 Åpning ved Olav Ulleren, administrerende direktør i KS
10.05 Innledning ved Inger Oddrun Sverkmo, fagansvarlig for prosjektet.

Del 1: Naturskadeprosjektet
Konklusjoner og erfaringer fra "Naturskadeprosjektet ", Kyrre Groven, Vestlandsforsking

Naturskadeprosjektet sett fra en deltakerkommune , Ola Helstad, Lom kommune

Kan resultatene brukes i den kommunale planhverdagen? Rolf Petter Heidenstrøm, Fredrikstad kommune

Del 2: Sikring og forebygging av naturskade
Overordnede perspektiver på naturskade og kommunenes rolle, Carlo Aall, Vestlandsforsking.

Forslag til ny plan- og bygningslov og konsekvenser for kommunalt arbeid med sikring og forebygging , Karl Inge Rommen,   Miljøverndepartementet

Tilpasning til klimaendringer i lys av ny planlov , Tor Selstad og Ulla Higdem, Høgskolen i Lillehammer.

Sikring og forebygging av flom og skred, Marianne Myhre, NVE.

Virkemidler i møte med klimaendringer – er det behov for å tenke nytt? Karl Georg Høyer, Høgskolen i Oslo.

Diskusjon: Framtidig organisering og finansiering av kartlegging og sikring.

Del 3: Naturskadeerstatning
Ny naturskadelov , Gunn Eide, Statens landbruksforvaltning

Utfordringer for naturskadeforsikringssystemet , Stefi Kierulf Prytz, Norsk Naturskadepool

Diskusjon: Ønskelige endringer av naturskadeerstatningsystemet

15.30 Oppsummering og avslutning, hjemreise