PhD thesis: Fixing or Transferring Environmental Problems in the Transport Sector? Dr.gradsavhandling

Report
Id:
November 2015

 

 

Transportsektoren må spille en sentral rolle i den globale innsatsen for få ned utslippene av klimagasser. Men for at tiltakene skal ha den tiltenkte effekten, må forskere og politikere få innblikk i og ta hensyn til forskyvingseffekter. Det viser avhandlingen til Hans Jakob Walnum ved Vestlandsforsking.

Walnum forsvarte sin doktorgrad ved Vestlandsforsking den 23. september med avhandlingen «Fixing or transferring environmental problems in the transport sector?”. Avhandlingen adresser hvordan negative miljøkonsekvenser kan oppstå gjennom «forskyvingseffekter» knyttet til transport. Med forskyvingseffekter menes at miljøproblemene blir flyttet over på andre områder.

Transport står globalt for ca. 25 prosent av de energirelaterte klimagassutslippene, og over halvparten av verdens oljeforbruk. Videre har klimagassutslipp knyttet til transport økt mest sammenlignet med andre sektorer i perioden 1970-2010. Skal en lykkes med drastisk reduksjon av klimagassutslipp, er det derfor sentralt å få til utslippsreduksjoner i transportsektoren.

En bedre forståelse av forskyvningseffekter gir et bedre beslutningsgrunnlag og viser hvilke strategier en bør velge for å redusere energibruk- og klimagassutslipp fra transportsektoren.

Forskningen i doktorgraden til Hans Jakob Walnum har tatt for seg tre ulike forskyvingseffekter knyttet til transport:

1) Tilbakeslagseffekter
Tilbakeslagseffekter viser til endringer i atferd eller systemiske reaksjoner på innføring av ny teknologi eller på andre tiltak for å redusere energiforbruk og utslipp. Innføring av f.eks. ny teknologi kan føre til endret forbruksmønster og produksjonsmønster, som kan motvirke noen av miljøbesparelsene fra innovasjoner og teknologi.

2) Forskyving i livsløpet
Forskyving av miljøproblem i transportsystemenes livløpsfaser og mellom utslippskategorier. Dette kan for eksempel oppstå i forbindelse med innfasing av biodrivstoff og elektrifisering i transportsektoren.

3) Geografisk forskyving
Geografisk forskyving av transportrelaterte miljøproblemer. I avhandlingen sees det spesifikt på utslipp av CO2 fra internasjonal godstransport.

Avhandlingen består av fire artikler og en forskningsrapport om dette emnet, som hver for seg tar for seg forskyvingseffekter knyttet til transport. Avhandlingen består i tillegg av en teoretisk overbyggingsartikkel som sammenfatter og diskuterer funnene fra artiklene og forskningsrapporten.