Omstilling av rurale reiselivsregionar

Vestlandsforsking søker støtte for å utvikle eit større regionalt samarbeid på Vestlandet. Målet er eit konsortium til søknad om stor, langsiktig satsing støtta av Noregs Forskingsråd, nemleg Senter for forskingsdrevet innovasjon (SFI). Kapasitetsløft vil og bli vurdert. Etter fleire store kriser sidan 2020, pandemi og auka drivstoff- og straumprisar, har reiselivsnæringa større behov enn nokon gong for kunnskapsbasert utvikling. Per i dag er ikkje reiselivet kopla til ei slik stor satsing.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vestland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6635
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: