"Frå håndbok til praksis, og tilbake"

Prosjektet er ei vidareføring av ein leiarutviklingsprosess som har gått over fleire år. Vestlandsforsking vart hausten 1998 engasjert til å bistå i vidareutviklinga av prosessen. I notat datert 13.11.98 vart det lagt fram eit forslag til gjennomføring som i store trekk vart akseptert. Etter å ha vald ut ei eining innafor Produksjonsavdelinga vert prosessen gjennomførd slik: Oppstartsmøte - bevisstgjering kring leiarskap og prosessklargjering Deltaking, observasjon og dialog kring leiarskap (tre 3-dagars økter) Oppsummering og val av innsatsområde for sommaren 1999 Intervju og oppsummering hausten 1999
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vegkontoret i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
3189
Prosjektleiar:
Aktuelt:
  • Som ledd i prosjektet ”Klimasårbarheitsanalyse for Flora” samarbeider Vestlandsforsking med ungdomsskulane i Flora om kartlegging av historiske skadetilfelle knytt til klimahendingar som vind, stormflo, flaum og skred.