Evaluering av nettverksarbeid som strategi i pedagogisk utviklingsarbeid

Prosjektet er finansiert av Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane og skal vere følgjeforsking til eit utviklingsarbeid som nyleg er sett i gang av utdanningskontoret. Evalueringa skal følgje eit utval av nettverksgrupper som arbeider med pedagogisk utviklingsarbeid i Sogn og Fjordane. Hovedproblemstillinga er å sjå korleis skulane metodisk arbeider i nettverk i fylket. Prosjektet tek sikte på å kartlegge dei fyrste aktivitetane i nettverksbygginga, og tankar og målsetjingar sentrale aktørar har med dette arbeidet. Prosjektet er å sjå som ein første fase i eit større prosjekt.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
3192
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskingsleiar