Dialog og læring i dagleg arbeid

Kva er det som kjenneteiknar samhandlinga mellom aktørar på ulike læringsarena, og på tvers av slike? Med utgangspunkt i funn frå tidlegare læringsstudiar vil vi studere likskap og ulikskap i dialog og læring innan og på tvers av formelle organisasjonar og fordelt på ulike aktivitetstypar. Minst seks case-bedrifter vil bli studert. Målet er å utvikle kunnskap om læring i og på tvers av bedrifter, og særleg å styrke kunnskapen om korleis dialogen i kvardagen verkar inn på læringskvaliteten
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
3186
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: