Morten Simonsen til minne

M. Simonsen

Torsdag i førre veke fekk vi den sørgjelege og ufattelege bodskapen om at Morten Simonsen heilt uventa hadde gått bort.

Morten var alltid positiv til å ta på seg nye oppgåver, og han brukte kunnskapane sine innan statistisk metode, programmering og samfunnsvitskap til å løyse nye og komplekse problemstillingar innan ei rekkje tema. Morten var svært kunnskapsrik og hadde også omfattande kunnskap om filosofi. Han hadde såleis den unike kombinasjonen av interesse for og kunnskap om det nære og konkrete og det overordna og abstrakte. I møte med han var aldri smilet og humoren langt borte, og etter å ha snakka med Morten var vi alltid i godt humør.

Fire tiår ved Vestlandsforsking

Bilete av M. Simonsen
Morten hadde alltid full kontroll på talgrunnlaget, minnest kollegaer. Her frå eit møte med klima- og miljøgruppa. Foto: Idun A. Husabø

Morten Simonsen starta ved Vestlandsforsking allereie i 1989 og jobba på det som då heitte samfunnsgruppa fram til 1997. Han arbeidde med problemstillingar knytt til kommunar, fylke og vurdering av politiske verkemiddel for distrikta.

Etter engasjement i ulike konsulentselskap og som undervisar  ved dåverande Høgskulen i Sogn og Fjordane, kom han i 2008 tilbake til Vestlandsforsking og jobba i klima- og miljøgruppa. Her jobba han blant anna med å kartlegge miljøkonsekvensar av det norske transportsystemet. Dette var eit svært omfattande nybrotsarbeid som kravde evne til å halde orden på eit stort tal kjelder og data. Her utvikla han ei av Vestlandsforsking sine mest nytta og nyttige nettsider, som gir informasjon om energi og miljøbelastning for ulike transportmiddel, transportformer, transportlengde og ulike typar drivstoff.

Morten var særs nøyaktig i arbeidet sitt. Han dokumenterte alle kjeldene han brukte, og var svært oppteken av å vise grundig dei metodane han nytta for å komme fram til tala. Arbeidet hans var omfattande og nøyaktig, i nokre tilfelle med over 1000 sider dokumentasjon av arbeidet som låg bak resultata han kom fram til.

Omgjengeleg og opptatt av kvalitet

Eit anna omfattande arbeid Morten var involvert i, var eit samarbeid med Lerum Frakt der han analyserte kva variablar som påverka drivstoff-forbruket til lastebilane. Her utvikla han ein regresjonsmodell med heile 23 uavhengige variablar, der han kartla påverknad frå infrastruktur, køyretøyval, vegstandard og køyreåtferd. Det å snakke med sjåførane for å diskutere resultata, tykte Morten var det kjekkaste i samarbeidet med Lerum Frakt. Morten var ein svært omgjengeleg kar, og var ikkje oppteken av å framheve seg sjølv gjennom akademiske titlar eller posisjonar, men å få jobben gjort med høg kvalitet og i godt samarbeid med andre.

Umogleg å erstatte

Etter nok eit opphald på Høgskulen frå 2015-17 kom han på nytt tilbake til Vestlandsforsking, og han jobba for oss fram til han i 2022 gjekk av med pensjon. Men vi fann fort ut at Morten var umogleg å erstatte, og vi leigde han difor inn på prosjektbasis frå i fjor. Her jobba han med energibruk frå hushaldningar, og med utslepp frå cruise basert på ein utsleppsmodell han hadde utvikla og som han vidareutvikla bokstaveleg tala  fram til han plutseleg gjekk bort.

Morten sin kunnskap og enorme arbeidskapasitet blir umogleg å erstatte, men vi kan fagleg late oss inspirere av måten han tok fatt på nye problemstillingar, hans grundigheit i metode og dokumentasjon av kjelder, og det faglege spennet mellom det nære og konkrete og det overordna og abstrakte. Og ikkje minst kor viktig det mellommenneskelege, som det å samarbeide godt med andre, og å halde eit godt humør i kvardagen er.

Morten snakka varmt om familien. Å bli bestefar var noko han sette utruleg høgt, og han trappa ned jobben for å få meir tid saman med dei.

Våre tankar går til familien hans.

Carlo Aall og Hans Jakob Walnum for Vestlandsforsking