Fornyar samarbeidsavtalar med Vestland fylkeskommune

Kompetansemeklarane ved Vf
Vestlandsforsking sine kompetansemeklarar er topp motiverte for å støtte næringslivet i fylket til å forske meir. Frå venstre; Torunn G. Hønsi, Ivar Petter Grøtte, Malin Waage, Øyvind H. Larsen og Anna Maria Urbaniak-Brekke

Vestlandsforsking har nyleg signert to viktige samarbeidsavtalar med Vestland fylkeskommune: Ein treårig samarbeidsavtale der vi skal bidra med forsking og utviklingsarbeid for å nå måla i regional plan for innovasjon og verdiskaping, og ein samarbeidsavtale om satsinga FORREGION om å mobilisere til meir forsking i næringslivet.

Direktør Anne Karin Hamre

-Vi er særs nøgde med at Vestland fylkeskommune anerkjenner forsking som viktig for å fremje innovasjon og verdiskaping i Vestland. Vi kjenner fylket godt, og ser fram til å samarbeide med bedrifter over heile fylket framover, seier direktør hjå Vestlandsforsking, Anne Karin Hamre.

Vestlandsforsking leverer landsleiande forsking på områda klima og miljø, berekraftig reiseliv og teknologi og samfunn, og bidreg dermed med viktig kunnskap til at Vestland skal kunne gjennomføre både det grøne og det digitale skiftet på ein berekraftig måte.

- Midlane i samarbeidsavtalen skal gå til å utvikle nye metodar og ny brukarnær kunnskap, som hjelper næringslivet og offentleg sektor i fylket til å ta i bruk avansert teknologi, og samtidig kuttar klimagassutslepp og gir mindre skade på naturen, seier gruppeleiar for teknologi og samfunn, Torunn G. Hønsi.

Råd frå forskarar

FORREGION er eit nasjonalt program med mål om å få fleire bedrifter til å bruke forsking i sitt innovasjonsarbeid. Programmet har aktivitet i alle fylka, og vert forvalta av fylkeskommunane. I Vestland er det Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet som har samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Vestlandsforsking har fem erfarne forskarar som er kompetansemeklarar. Dei reiser rundt til bedrifter i fylket og gir råd og hjelp til å identifisere forskingsbehov, og kople dei til aktuelle forskingsmiljø og finansieringsordningar.

I tillegg arrangerer kompetansemeklarane FoU-møte der fleire bedrifter er samla. I FORREGION er det òg høve til å «låne» ein forskar for ein periode, og å få støtte til forprosjekt. I løpet av eit år har kompetansemeklarane frå Vestlandsforsking kontakt med 150 bedrifter i fylket.

- Det er svært motiverande å hjelpe næringsaktørane med å finne finansiering og senke terskelen for å ta kontakt med forskingsmiljøa, som kan hjelpe dei vidare med innovasjonsideane dei har, seier kompetansemeklar og seniorforskar Øyvind Heimset Larsen.

Satsingsområda i regional plan for innovasjon og verdiskaping er Grøn næringsutvikling, Innovative og inkluderande samfunn, Kompetanseutvikling og arbeidslivet og Felles innsats for å stimulere til forsking, utvikling og innovasjon. Innan desse områda skal Vestlandsforsking i samarbeid med verksemder utvikle og gjennomføre prosjekt og medverke til kunnskapsdeling og kompetanseutvikling.

Instituttet har til mål å få til fleire prosjekt med forskingsråds- og EU-midlar innan digitalisering og grøn omstilling i lag med verksemder i fylket i avtaleperioden.