Blir miljøproblemene i transportsektoren løst eller flytta?

Transportsektoren må spille en sentral rolle i den globale innsatsen for få ned utslippene av klimagasser. Men for at tiltakene skal ha den tiltenkte effekten, må forskere og politikere få innblikk i og ta hensyn til forskyvningseffekter. Det viser avhandlingen til Hans Jakob Walnum ved Vestlandsforsking.

Walnum forsvarer sin doktorgrad ved Vestlandsforsking den 23. september med avhandlingen "Fixing or transferring environmental problems in the transport sector". Avhandlingen adresserer hvordan negative miljøkonsekvenser kan oppstå gjennom «forskyvingseffekter» knyttet til transport. Med forskyvingseffekter menes at miljøproblemene blir flyttet over på andre områder.

Transport står globalt for ca. 25 prosent av de energirelaterte klimagassutslippene, og over halvparten av verdens oljeforbruk. Videre har klimagassutslipp knyttet til transport økt mest sammenlignet med andre sektorer i perioden 1970-2010. Skal en lykkes med drastisk reduksjon av klimagassutslipp, er det derfor sentralt å få til utslippsreduksjoner i transportsektoren.

En bedre forståelse av forskyvningseffekter gir et bedre beslutningsgrunnlag og viser hvilke strategier en bør velge for å redusere energibruk- og klimagassutslipp fra transportsektoren.

Forskningen i doktorgraden til Hans Jakob Walnum har tatt for seg tre ulike forskyvingseffekter knyttet til transport:

1) Tilbakeslagseffekter
Tilbakeslagseffekter viser til endringer i atferd eller systemiske reaksjoner på innføring av ny teknologi eller på andre tiltak for å redusere energiforbruk og utslipp. Innføring av f.eks. ny teknologi kan føre til endret forbruksmønster og produksjonsmønster, som kan motvirke noen av miljøbesparelsene fra innovasjoner og teknologi.

2) Forskyving i livsløpet
Forskyving av miljøproblem i transportsystemenes livløpsfaser og mellom utslippskategorier. Dette kan for eksempel oppstå i forbindelse med innfasing av biodrivstoff og elektrifisering i transportsektoren.

3) Geografisk forskyving
Geografisk forskyving av transportrelaterte miljøproblemer. I avhandlingen sees det spesifikt på utslipp av CO2 fra internasjonal godstransport.

Avhandlingen består av fire artikler og en forskningsrapport om dette emnet, som hver for seg tar for seg forskyvingseffekter knyttet til transport. Avhandlingen består i tillegg av en teoretisk overbyggingsartikkel som sammenfatter og diskuterer funnene fra artiklene og forskningsrapporten.

Disputas ved Vestlandsforsking
Disputasen 23. september vil bli den første som legges til Vestlandsforsking. Veiledere for Hans Jakob Walnum har vært førsteamanuensis Søren Løkke ved Ålborg Universitet i Danmark, og forskningsleder Carlo Aall ved Vestlandsforsking.

Forskingsstipendet inngikk som en del av forskningsprogram om fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforskning.

Arrangementet finner sted i Høgskulebygget i Sogndal, forelesningssal JOsten i 2. etasje. Alle interesserte er velkomne til disputas kl 10.00-13.00.

Leder av kommisjonen er professor Inge Røpke ved Aalborg Universitet. Kommisjonen består ellers av professor David Banister ved Oxford University og forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt. Førsteamanuensis Søren Løkke ved Ålborg Universitet vil lede disputasen.

Om kandidaten
Hans Jakob Walnum er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra NTNU. Han er opprinnelig fra Nesna i Nordland. Walnum har vært ansatt som forsker i Vestlandsforsking siden 2008. Vestlandsforsking er et samfunnsfaglig forskingsinstitutt i Sogndal med forsking innen klima, miljø, energi, transport, IKT, innovasjon og reiseliv.