El-biler og klimaeffekt

Dette innlegget ble opprinnelig skrevet som et svar til en annen ansatt på Vestlandsforsking som henviste til en artikkel om el-biler i Dagens Næringsliv . Spørsmålet er: Hva slags klimaeffekt har den økende bruk av elektriske biler i Norge? Er bruk av el-biler i stedet for dieselbiler den beste måten å redusere klimautslipp på?

Jeg mener el-bilens klimaeffekt er negativ, den er mer et problem enn en løsning. Det skyldes alternativbruken, den mengde elektrisitet vi bruker på el-biler ville medført en større reduksjon av utslipp om den (mengden) hadde erstattet kullkraft til produksjon av elektrisitet. Best mulig alternativbruk av energi definerer vi altså som den bruken som gir størst mulig reduksjon av utslipp.

Poenget er enkelt: Det går med mer CO2 til å produsere 1 kWh fra kullkraft enn å produsere 1 kWh fra diesel. For å være mer nøyaktig: Produseres 1 kWh fra steinkull (fra gruvedrift) slippes det ut 867 gram CO2-ekv. Produseres den samme mengde elektrisitet fra brunkull (fra dagbrudd) er utslippet 982 gram CO2-ekv pr kWh. En liter diesel inneholder 36,2 MJ eller 10,06 kWh. Forbrennes 1 liter diesel slippes det ut 266,3 gram CO2. Altså går det med 3,7 ganger så mye CO2 for å produsere 1 kWh fra brunkull enn fra diesel. Den tyske elektrisitetsmiksen inneholder mer brunkull (23%) enn steinkull (19%). Dette viser at vi sparer mer CO2 utslipp på å erstatte elektrisitet fra kull enn å erstatte diesel.

Nå er det  forskjell på CO2 og CO2-ekvivalenter. I regnestykket ovenfor har jeg ikke tatt stilling til utslipp fra produksjon av diesel. Det øker utslippene med om lag 16% så vi får en faktor på merutslipp for 1 kWh fra brunkull enn fra diesel på 3,2. Konklusjonen ovenfor er den samme. Ved forbrenning av diesel er det bare CO2 som slippes ut. Ved produksjon av diesel slippes det også ut andre CO2-ekvivalenter.

Hvis vi vil ta klimaendring på alvor bør vi derfor bygge ut all tilgjengelig norsk vannkraft, gi den bort til tyskerne for å erstatte kull og fortsette å kjøre diesel. Den reineste energi i verden (norsk vannkraft) bør brukes til å erstatte den verste energi i verden (kullkraft) i stedet for å erstatte en mindre klimafiendtlig energibærer (diesel).

Derimot er el-bilene miljøvennlige i den forstand at de reduserer utslipp av styggedom som NOx og partikler. Dette har svært lite  med klima å gjøre men er utslipp som er direkte helseskadelige i motsetning til CO2. Og i byer som Oslo og Bergen vil det åpenbart være bedre for astmatikere og folk med hjerteproblem om alle kjørte Tesla en kald vinterdag enn om alle kjørte dieselbiler. Så el-biler kan ha en fordelaktig virkning i byene. Kanskje el-biler bare burde brukes til bykjøring? I alle fall burde alle fordeler el-bilene i dag har (ingen bompenger, fri parkering, ladestasjoner med gratis strøm osv) være forbeholdt byer. Tettsteder som for eksempel Sogndal burde ikke ha slike ordninger som oppmuntrer til sløsing av rein energi som kunne vært brukt bedre til andre formål.

Forøvrig: En tysk bekjent av meg pekte på at tyskerne snart må komme til Norge for å kjøpe luksus el-bil siden en Tesla S koster mindre i Norge enn i Tyskland på grunn av avgiftsfritak. Så mens nordmenn reiser til Tyskland for å kjøpe dyre diesel-biler kommer tyskerne snart hit for å kjøpe dyre el-biler....som skal gå på tysk kullkraft. Det hadde vært bedre om tyskerne kjører sine egne diesel-biler.

Mens jeg er i gang: Elektrifisering av norske oljeplattformer en en annen gigant-sløsing av norsk elektrisitet fra vannkraft.  Produksjon av 1 kWh med naturgass fører til utslipp av 351 gram CO2-ekvivalenter. Da er det bare tatt hensyn til direkte utslipp fra forbrenning av gassen, det er ikke tatt hensyn til bygging av rørledninger. Gass som forbrennes for å produsere elektrisitet ombord på oljeplattformer trenger ingen rørledning. I stedet for å bruke elektrisitet fra norsk vannkraft til å erstatte gasskraft bør vi altså bruke denne elektrisiteten til å erstatte kullkraft. Utslippene for å produsere 1 kWh med steinkull er nesten 2,5 ganger høyere enn å produsere 1 kWh fra naturgass. Sammenlikner vi med brunkull er utslippene nesten 2,8 ganger høyere pr kWh. Den eneste fordelen med elektrifisering av oljeplattformer er at utslippene reduseres i Norge. Globalt kan de imidlertid reduseres mer om vannkraften brukes der utslippsreduksjonen vil bli størst. Og det er de globale utslippene som teller, ikke de norske alene.

Utregningene som er referert ovenfor er tilgjengelige i et regneark. Interesserte kan sende meg en e-post så skal de få tilsendt regnearket med kildehensvisninger. Kildene er stort sett den tyske online-databasen ProBas og SSB's rapport om energibruk og utslipp fra innenlandsk transport fra 2008.

 

Morten Simonsen