Vestlandsforsking med knutepunkt-funksjon for interoperabilitet

Vestlandsforsking får knutepunktfunksjon for interoperabilitet i det nystarta ressursnettverket for e-forvaltning. Det inneber eit spesielt ansvar for kartlegging, koordinering og rolle som pådrivar for prosjekt og innspel til Verdikt-programmet. Interoperabilitet kan kort beskrivast som samhandling og samverke mellom it-system.

Ressursnettverket for e-forvaltning er etablert med støtte frå Verdikt-programmet. På eit konstituerande møte 29. august vart følgjande styre valt:

 • Arild Jansen, avd. for forvaltningsinformatikk, UiO
 • Lise Nilsen, Statskonsult
 • Harald Kjensli, KS
 • Leif Flak, Universitetet i Agder
 • Svein Almedal, Kompetansesenteret for e-forvaltning (KSeF)
 • Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking
 • Astrid Øksenvad, eKor
Fem tematiske knutepunktfunksjonar vart etablerte:

 1. Interoperabilitet - Vestlandsforsking
 2. Gevinstrealisering - KSeF
 3. eDemokrati - UiA
 4. Personvern - AFIN, UiO
 5. Ny teknologi for eForvaltning - NTNU
I tillegg fekk Statskonsult og KS kvar si koordinerande rolle som bindeledd mellom forsking og utvikling og forvaltning.

Det nye ressursnettverket har finansiering i eitt år framover og skal i løpet av dette året sannsynleggjera behovet for ei meir langsiktig satsing innan eForvaltning. I knutepunktfunksjonane ligg det forventningar om eit kartleggingsarbeid, invitasjon til workshop og seminaraktivitet. I tillegg er det forventningar om at ressursnettverket totalt tek initiativ til nye prosjekt innan Verdikt og kjem med faglege innspel til programmet.

For meir informasjon, kontakt Svein Ølnes, tlf. 917 39 918