Vestlandsforsking med i Klima21

Vestlandsforsking har leiar- og sekretærfunksjonen i ei arbeidsgruppe for Klima21. Arbeidet er knytt til forsking på klimaeffektar og klimatilpassing.

I desember 2008 oppnemnde forskingsminister Tora Aasland eit strategisk forum for klimaforsking, kalt Klima21, med ei breitt samansett styringsgruppe. Som sekretariat for Klima21, har Forskingsrådet nedsett fire arbeidsgrupper som skal vurdere kunnskapsbehovet i ulike delar av klimaforskinga. Carlo Aall er og Idun A. Husabø ved Vestlandsforsking er høvesvis leiar og sekretær for gruppa som ser på konsekvensar og tilpassing. Medlemmane i arbeidsgruppa representerer ulike fagmiljø i heile landet:

  • Harald Loeng, Havforskningsinstituttet
  • JoLynn Carroll, Akvaplan, NIVA
  • Lillian Øygarden, Bioforsk
  • Rolf A. Ims, Universitetet i Tromsø
  • Ragnhild Lund, NTNU
  • Lars Harald Blikra, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)
  • Asbjørn Aaheim, Cicero

Fokus for arbeidsgruppa er følgjer for økosystem, samfunn og næringsliv. Eit viktig spørsmål er kor stort behovet er for forsking på tilpassingsstrategiar og –tiltak, og om det finst kunnskapshol. I tillegg skal arbeidsgruppa vurdere korleis endringar i samfunnet gjer oss meir eller mindre utsette for klimapåverknad – eit perspektiv Vestlandsforsking har lang erfaring med.

Klima21-arbeidsgruppa arbeider frå 20.mai til september 2009, og skal vere i dialog med både Flæte-utvalet for klimatilpassing og ei rekkje norske fagmiljø.

Om Klima21