Prosjektbeskrivelse Civilclim

Prosjektet skal svare på desse spørsmåla (problemstillingane):

  • Kva kan vi lære av historiske døme på bruk av førebyggande tiltak for å gjere samfunnet mindre sårbart for ekstreme vêrhendingar?
  • Representerer klimaendringar nye utfordringar for det sivile beredskapssystemet?
  • Kan arbeidet med sårbarheit for klimaendringar utløyse trong for institusjonelle endringar i det sivile beredskapssystemet?

Prosjektet er delt inn i ulike fasar:

  1. Breiddestudie av tre aktørar i det sivile beredskapssystemet
  2. Djupnestudie av korleis kommunar – i samarbeid med beredskapsstyresmakter og eigne innbyggarar – har handtert historiske ekstremvêrhendingar. Parallelle casestudiar i Norge, Sverige, Nederland og Storbritannia.
  3. Analyse. Ved hjelp av det innsamla materialet skal vi svare på dei to første problemstillingane.
  4. Konstruktiv del, der vi ved å bringe ulike aktørar saman skal kaste lys over den siste problemstillinga. Denne fasen inneheld òg sluttrapportering.