Nasjonal konferanse med statsråd Liv Signe Navarsete, leiarar i reiselivet og anerkjende internasjonale forskarar 27.-29. mai.

Den 27.-29. mai samlast nokre av verdas mest anerkjende forskarar innan berekraftig reiseliv og representantar frå reiselivsnæring, regjering og forvalting for å diskutere korleis Norge kan bli verdas første berekraftige destinasjon. I tillegg til samferdsleminister Liv Signe Navarsete vil markerte leiarar i reiselivsnæringa delta, m.a. Arthur Kordt frå European Cruise Service, Bjørn Østby frå Norway Bussekspress, Kristian B.Jørgensen frå Fjord Norway, Per Morten Vigtel frå Forum for Reiseliv, Christian Bue Nordahl frå Hurtigruten og ei rekke andre næringslivsleiarar, samt politiske leiarar med m.a. Erling Sande frå energi- og miljøkomiteen på Stortinget og verkemiddelapparatet med m.a. Per Arne Tuftin frå Innovasjon Norge. Av internasjonale forskarar nemner vi kjende namn som Susanne Becket (New Zealand), Paul Peeters (Netherlands), Daniel Scott (Canada) og David Weaver (USA).

Seminaret foregår på Kvikne’s Hotell i Balestrand i Sogn.

Regjeringas reiselivsstrategi ”Verdifulle opplevelser” har tre hovudmål:

·         Auka verdiskaping og lønsemd i reiselivsnæringa

·         Levedyktige distrikt gjennom fleire heilårs arbeidsplassar innan reiselivsnæringa

·         Norge – eit berekraftig reisemål

Forskingssenter for geoturisme og berekraftig reiseliv (Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane) og Innovasjon Norge skal samarbeide om forskings- og utviklingsprosjekt som skal gi dette målet eit teoretisk grunnlag og eit praktisk innhald.

”Berekraftige destinasjon Noreg 2025” er tittelen på arbeidet der Forskingssenter for geoturisme og berekraftig reiseliv i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskulen i Alta skal identifisere viktige faktorar for berekraft i ein destinasjon og teikne framtidsbilete for mulege utviklingsvegar i næringa. Vestlandsforsking har fått tildelt strategiske forskningsmidlar frå NHD for å forske til støtte for at Norge skal bli eit bærekraftig reisemål. Prosjektet har lagt eit treårig løp som vi ynskjer å kjøre i samarbeid med næring og myndigheiter for å utrede 1) kva vi som forskarar mener det vil kunne innebære av konkrete utfordringar å prøve å legge om til et bærekraftig reisemål innan 2025, og 2) avklare gjennom dialog og seminarer hva aktørene i reiselivet er villig til å påta seg av desse utfordringane.

I prosjektet ”Bærekraftig reiseliv 2015” skal Innovasjon Norge i samarbeid med NHO Reiseliv og andre finne fram til og gjennomføre tiltak som kan hjelpe både næring og reiselivsforvaltning i ei meir berekraftig  retning.

Saman inviterer Innovasjon Norge og Vestlandsforsking reiselivsnæring, forvaltning og politisk leiing til eit stort kompetanseløft i Balestrand 27.-29.mai.

Målet med seminaret er å starte diskusjonen med sentrale aktørar innan norsk reiseliv og prøve å svare på følgjande spørsmål:
• Kva forsking knytt til utvikling av ny teknologi, endringar i offentleg verkemiddelbruk og endring av organisering, drift og marknadsføring av norsk reiseliv kan bidra til å gjere norsk reiseliv berekraftig innan 2025?
• Kva pilotprosjekt kan vise korleis norsk reiseliv kan bli berekraftig innan 2025?
• Korleis kan offentlege verkemiddel bidra til å gjere norsk reiseliv berekraftig innan 2025?
• Korleis kan reiselivet bidra til å oppfylle Stortinget sitt mål om at Noreg skal bli eit karbonnøytralt land innan 2030?

Bernard Lane, redaktør av det internasjonale vitskaplege tidsskriftet ”Journal of Sustainable Tourism”, vil leie seminaret i Balestrand. Som ein internasjonalt kjend konsulent innan berekraftig reiseliv og ein ivrig gjest i Noreg gjennom dei siste førti åra seier han: ”Det ville vere i det moderne Noreg sin tradisjon om Noreg kan vise verda  korleis ein teknisk, organisatorisk og ved val av marknadsføringsstrategiar kan bidra både til å redde planeten og framleis gi tilreisande mulegheit til å oppleve Noreg”.

Program

For meir informasjon om seminaret kontakt:
Agnes Landstad, direktør ved Vestlandsforsking, +47 91 54 66 10
Stefan Gössling, forskingsleiar for berekraftig reiseliv , 00 46 7049 22 634
Bernard Lane, redaktør av Journal of Sustainable Tourism, 0044 117 9681178