Geoturisme og reiselivsutviklinga i Sogn og Fjordane - ny rapport

Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking har gjennomført ei analyse av reiselivet i Sogn og Fjordane på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge Sogn og Fjordane. Rapporten skal gjere at dei regionale styresmaktene får eit betre grunnlag for ein samordna innsats av verkemiddelbruken i reiselivet. I tillegg til statistikk omkring status for og utviklingen av reiselivet i fylket, gjev rapporten ei drøfting av geoturisme som prinsipp for den vidare reiselivsutviklinga i fylket. Rapporten kan lastast ned:

Rapport3-07-Reiselivet i Sogn og Fjordane.pdf (1.47 M)

Vedlegg rapport 3-07 Statistikk Sogn og Fjordane 2001-2006.pdf (250.93 K)
Presentasjon av rapporten

Resultat frå "fylkesutgreiinga" om reiseliv