Forsvarskomiteen nemner Clim-ATIC

Forsvarskomiteen har merka seg at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking jobbar med eit demonstrasjonsprosjekt om publikumsvarsling knytt til naturkatastrofar.

Demonstrasjonsprosjektet er ein del av Northern Periphery-prosjektet Clim-ATIC (www.clim-atic.org). Fylkesmannen i Sogn og Fjordane leier denne delen av den norske prosjektaktiviteten. Clim-ATIC sitt arbeid med varsling er er omtalt i innstillinga frå forsvarskomiteen i saka ”Samfunnssikkerhet – samvirke og samordning”. Under pkt. 2.4. ”Redning og  beredskap” står det om komiteen sin drøftingar omkring behovet for eit meir moderne system for befolkningsvarsling.

 ”Flertallet konstaterer at det nå finnes moderne og effektive varslingsmetoder med fast- og mobiltelefon, men er ikke kjent med at utprøving og klargjøring av spesifikasjonskrav er iverksatt i Norge… Flertallet mener effektiv varsling av befolkningen ved bruk av moderne teknologi er et livreddende og skadebegrensende virkemiddel som også Norge må ta i bruk. Flertallet ber om at Justisdepartementet snarest igangsetter utprøving og klargjøring av kravspesifikasjoner for valg av system for moderne befolkningsvarsling og melder tilbake til Stortinget på egnet vis.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er kjent med at det i dag finnes teknologiske løsninger som kunne være et godt supplement eller sågar en erstatning for tyfonvarsling. Disse medlemmer er tilfreds med at Regjeringen vil vurdere om tyfonvarslingen bør erstattes med annen kommunikasjonsteknologi.

Disse medlemmer vil påpeke at det arbeides både internasjonalt og nasjonalt ift. befolkningsvarslingsløsninger. Disse medlemmer vil videre påpeke at departementet arbeider med flere prosjekter, blant annet et prosjekt kalt "Clim Atic" sammen med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane [vår utheving].

Disse medlemmer vil at arbeidet med befolkningsvarsling ved ulykker, kriser og katastrofer fortsetter og ber Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget når det er hensiktsmessig”

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand, som leier arbeidet fram mot ei fullskala utprøving av befolkningsvarsling i ein kommune i fylket, er nøgd med omtalen.

- Eg meiner dette stadfestar det vi har konstatert før, nemleg at vi har eit prosjekt som ser på ein veldig relevant og viktig problemstilling, seier Stensvand.

Les innstillinga frå Forsvarskomiteen