Retningsanalyseer for bærekraftig utvikling i kommunal planlegging og politikk

Prosjekt

Prosjektnr

2127

Tidsrom

14.05.1995 - 30.12.1997

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Prosjektet har to hovudformål: 1. Utvikle retningsanalyser for bærekraftig utvikling i forhold til kommunal planlegging og politikk2. Utvikle et system for anvendelse av føre-var-prinsippet i kommunal planlegging og politikk.Prosjektet vil derved også tjene som grunnlag for et tredje formål: 3. Utvikle strategiske miljøkonsekvensutredninger som redskap i kommuner og fylkeskommuner Prosjektet omfatter flgende hoveddeler: Utforming av krav til retningsanalyser på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, herunder krav ved anvendelse av fre-var-prinsippet Utprøving av et system med retningsanalyser i noen utvalgte kommuner og fylkeskommuner. Utprøvingen vil skje i 4-5 primærkommuner og 2 fylkeskommuner. Disse vil også delta i den innledende prosessen omrking utforming av kravene.