Oppstart av næringsretta IT-utdanning

Prosjekt

Prosjektnr

6444

Tidsrom

01.01.2017 - 31.12.2018

Prosjektleiar

Prosjektet skal arbeida med oppstart av eit næringsretta IT-studium i Sogn og Fjordane gjennom følgjande oppgåver:

  1. Utarbeiding av plan for fullfinansiering av studiet
  2. Utarbeiding av plan for medverknad frå næringslivet i fylket
  3. Detaljplanlegging og formalisering av internasjonalt samarbeid
  4. Rekrutteringstiltak for å sikre søkjarar til studiet
  5. Evaluering og vidareutvikling av etter- og vidareutdanning innan IT