Jan Ketil
Rød
tilsett
Position:
Visiting researcher
Academic title:
Professor
Telephone:
Employed:
01.05.2023

Jan Ketil er utdanna geomatikar ved Norges Tekniske Høyskole (no Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU), og har tatt doktorgrad i geografi ved same universitet i 2002. Jan Ketil starta å forske på effekten av klimaendringar i 2007 og har spesialisert seg på å kartlegge, ved hjelp av indikatorar bygd med geografiske informasjonssystem (GIS), dei geografiske variasjonar av klimaendringar. Dette inkluderer naturlege farar som flaum, stormflo, storm, skred, og overvann samt (sosial) sårbarheit, resiliens og eksponering.

Jan Ketil har vore tilsett ved Vestlandsforsking i 20 % stilling i 2013 og 2014 og er nytilsett i 20 % stilling fra 2023. Han sit og i leiargruppa for Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning (Noradapt).

Til dagleg jobbar Jan Ketil som professor i geografisk informasjonsvitskap ved Institutt for geografi, NTNU.