Carol Azungi Dralega

Stillingstittel

Forskar

Akademisk tittel

Ph.d. (Arts)

Telefon

993 60 970

Tilsett

2009

Vedlagt CV

Arbeidsfelt

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT/media), utviklingsspørsmål og inkluderende samfunn:

  • Digitalt skille: fokus på ulike lag - rural/periferi; kjønn, etnisitet, alder, religion, osv.
  • Kjønn og likestilling i innovasjon og yrkesliv
  • Ungdom, etniske minoriteter, sosiale medier og sivil engasjement
  • Innvandrere og offentlige digitale tjenester
  • Identitet og samfunns- og demokratisk deltakelse

Profil

Carol Azungi Dralega har doktorgrad i medier og kommunikasjon  fra (2008) med avhandlingen «ICT based development of marginal communities: Participatory approaches to communication, empowerment and civic engagement» , og hovedfag i IKT, kjønn og økonomisk utvikling (2002), begge fra Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo (UiO). Carols forskningsinteresse og publikasjoner er konsentrert omkring informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT), media, teknologitilgang og -bruk knyttet til problemstillinger omkring kjønn, identitet og sosial endring.

Ved Vestlandsforsking arbeider Carol med prosjekter som handler om spenning og synergi mellom teknologi, samfunn og sosial endring. Hun er opptatt av inkluderende tilnærminger, dialog og to-veis prosesser og samspill mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor, brukere og det sivile samfunnet. Målet er å bidra til et inkluderende og demokratisk samfunn gjennom å inkludere og synliggjøre brukernes stemme og behov i sentrale utviklingsprosesser, tiltak og politikkutvikling knyttet til teknologitilgang og –bruk.

Carol jobber også som førsteammanuensis ved NLA Gimlekollen i Kristiansand hvor hun er veileder og underviser i masterkurs i: «Media, gender and social justice» «ICT and Empwoerment» og «Global Journalism» i Uganda Christian University og Kristiansand NLA campus.