Reiseliv

Vestlandsforsking har ei brei tilnærming til reiseliv som forskingsfelt. Vi forskar på næringa sitt arbeid med klima, miljø og berekraft, og korleis reiselivsbedrifter kan auke verdiskapinga si  gjennom innovasjon, entreprenørskap og opplevingsturisme.

Denne tverrfaglege forskargruppa har seniorforskarar med bakgrunn innan samfunnsgeografi, statsvitskap, naturforvaltning og landbruksøkonomi, idrett og friluftsliv, entreprenørskap og innovasjon, etnologi og humanøkologi. Vi har dessutan med forskarar med bakgrunn frå IT og regional utvikling, og frå internasjonal reiselivsforsking.  Forskarane har samarbeidd tett med aktørar i reiselivsnæringa og landbruket.

Reiselivsforskarane samarbeider med fleire forskingsmiljø i og utanfor Noreg. 

Sentrale forskingsfelt er berekraftig reiseliv og friluftsliv, klimatilpassing i reiselivet, kulturbasert reiseliv, rural turisme, opplevingsturisme og digitale løysingar for reiselivet. 

Reiselivsgruppa har leidd fleire store forskingsprosjekt dei siste tiåra, med finansiering frå Noregs forskingsråd, Regionalt forskingsfond Vestland og EU-kommisjonen, gjennom til dømes Horisont2020. I tillegg utfører vi oppdrag for kommunar og fylkeskommunar, men òg organisasjonar og private aktørar i reiselivet.

 

Publikasjonar

Prosjekt

Artiklar

 • museum

  Sognebygdene er rike på kulturarv og opplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur. Kaupanger i Sogndal kommune har både stavkyrkje, folkemuseum og vitensenter innafor kort avstand. Men korleis kan desse attraksjonane brukast meir medvite for å styrke bulyst og stadidentitet? Det skal Vestlandsforsking og tre lokale aktørar sjå på i eit nytt forprosjekt.

 • Agnes, Malin og Kristin

  Har arbeidsplassen din lyst på eit lunsjforedrag, eit fagleg innslag på personalmøtet eller ei innleiing til ein diskusjon ein gong i haust? Då kan du bestille føredrag frå ein av desse tre forskarane frå Vestlandsforsking.

 • Agnes B. Engeset

  Norsk reiseliv skal bli meir berekraftig, men korleis? Agnes Brudvik Engeset ved Vestlandsforsking er med i ei strategigruppe som føreslår prioriteringar for forsking og innovasjon i reiselivet fram mot 2030. Her og i instituttet sitt høyringssvar til reiselivs-NOU-en “Leve og oppleve”, bringer Engeset inn viktige perspektiv frå fagmiljøet ved instituttet.

 • kajakk gudvangen

  – Reiselivet er den første sektoren som får eit nasjonalt styringsdokument som tek klimaomstilling på alvor, seier leiande seniorforskar Carlo Aall ved Vestlandsforsking. Reisemålsutvalet la 30. mars fram ein ny NOU med forslag til korleis reiselivet her til lands bør utvikle seg.

 • Turgåar på veg ned Aurlandsdalen

  Turgåarane som går dagsturen gjennom Aurlandsdalen, er godt nøgde med tilrettelegging og vedlikehald av stiar, viser ei undersøking Vestlandsforsking har gjennomført. - Når det gjeld reisa til og frå området, kan ting likevel bli betre, seier seniorforskar Agnes Brudvik Engeset.

 • Isbre i bakgrunnen, folk på veg opp til isen på berget i turklede

  Klimakrisa vil setje reiselivet på store prøvar i form av kortare skisesong, brear som trekker seg tilbake og flaum og skred som påverkar aktivitetstilbod og framkommelegheit. På ein konferanse 14.-15. november kan du få del i dei nyaste forskingsresultata om korleis klimaendringane er venta å påverke det naturbaserte reiselivet.